Category: Holdskak Holdskak: VRS-68:4 (Vejlby)

Klubmesterskabet i lynskak