Klubbens love

Love for Skakklubben af 1968

§ 1. Klubbens navn er “Skakklubben af 1968”, og dens hjemsted er Aarhus. Klubbens formål, er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet blandt de uddannelsessøgende. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 2. Optagelse i klubben skal godkendes af bestyrelsen.

§ 3. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af den ordinære Generalforsamling på bestyrelsens anbefaling.

§ 4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Den ordinære Generalforsamling afholdes senest ultimo maj, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, og disse skal meddeles klubbens medlemmer ved opslag i klubben. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben. Hvert medlem kan højst have 2 fuldmagter.

§ 5. Dagsorden for Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning,
3. Kassererens beretning,
4. Kontingentfastsættelse,
5. Klubturnering,
6. Indkomne forslag,
7. Scoringspræmier,
8. Valg til bestyrelse,
— 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter,
9. Valg til andre tillidshverv,
— Revisor og revisorsuppleant,
— 3 medlemmer til turneringskomite,
10. Eventuelt.

§ 6. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer som gennem klubben er medlem af Dansk Skak Union.

§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær/PR-ansvarlig, en webmaster/IT-ansvarlig, en turneringsleder samt en holdturneringsmand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der hvert år vælges 3 eller 4 medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 8. Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/4 af medlemmerne, når disse skriftligt andrager derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. For ekstraordinær Generalforsamling gælder samme regler som nævnt under §4.

§ 10. Ændringer i klubbens love kan ske på enhver Generalforsamling, dog kun når mindst 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11. Regnskabsåret forløber i perioden 1/4-31/3.

$ 12. Når et medlem ønker udtrædelse af foreningen, må dette skriftligt meddeles kassereren med mindst 1 måneds varsel. Adresseændring meddeles ligeledes kassereren.

§ 13. Klubben kan ikke opløses så længe den tæller mindst otte medlemmer. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt Ekstraordinær Generalforsamling. I tilfælde af opløsning skal den formue, samt fast ejendom og løsøre, der er i behold, overføres til 6. Hovedkreds.

§ 14. Skakklubben af 1968 tegnes af klubbens formand. Bestyrelsen kan ved fuldmagt bemyndige en anden person til at tegne klubben udadtil i en nærmere beskrevet sammenhæng.

§ 15. Tvivl om forståelsen af disse love afgøres af Generalforsamlingen.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 30-09-1968 med ændringer vedtaget på Generalforsamlingerne 26-05-1977, 29-05-1990, 15-02-1994, 18-04-1995, 30-04-1996, 13-05-1997, 19-05-1998, 17-05-1999, maj 2003, 26-05-2008, 30-05-2011, og 21-05-2012.