Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 27. maj 2019 kl. 19

Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 27. maj 2019 kl. 19

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Klubturnering

5. Indkomne forslag

6. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Scoringspræmier

8. Valg til bestyrelse

På valg:
– Steffen Cordes
– Kim Hansen
– Daniel Falhof Aastrup (modtager ikke genvalg)
– Emil Thøgersen (modtager ikke genvalg)
– Valg af 2 suppleanter

9. Valg til andre tillidshverv

– Revisor og revisorsuppleant
– 3 medlemmer til turneringskomite

10. Eventuelt